بیمه طرح جامع
این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.
پوشش هاي بيمه طرح جامع
  • پوشش فوت به صورت اجباری
  • پوشش حادثه که ضريبي از پوشش فوت مي باشد.
  • پوشش معافيت از پرداخت
  • پوشش امراض خاص
انعطاف پذيري بيمه نامه طرح جامع
بيمه نامه طرح جامع بسته به شرايط بيمه گزار مي تواند در انواع روشهاي مختلف ارائه گردد. بيمه گزار مي تواند سرمايه و حق بيمه خود را در سالهاي مختلف بيمه نامه به صورت ثابت و يا افزايشي تنظيم نمايد. پارامترهاي مختلف که مشتري مي تواند در اين زمينه انتخاب نمايد به صورت زير مي باشد:
  • ضريب افزايش سالانه سرمايه فوت
  • مبلغ ساليانه افزايش سرمايه فوت
  • ضريب افزايش سالانه حق بيمه
نحوه پرداخت سرمايه
نحوه پرداخت سرمايه يبمه نامه طرح جامع که توسط بيمه ايران ايران ارائه مي شود به صورت هاي مختلف مي تواند انتخاب شود. انواع حالتهاي مختلف قابل انتخاب بيمه گزار به صورت زير مي باشد.
پرداخت سرمايه به صورت يکجا :
در اين حالت در انتهاي بيمه نامه ذينفع بيمه نامه يا بيمه شده به صورت يکجا سرمايه بيمه نامه را به همراه سود حاصل دريافت مي نمايد.
مستمري قطعي :
در این نوع مستمری بیمه گر متعهد می شود از تاریخ تعیین شده در بیمه نامه تا پایان مدت مشخص شده، مبلغ مستمری را به مستمری بگیر پرداخت نماید و در صورت فوت مستمری بگیر، مانده اندوخته بیمه نامه به طور یکجا به وراث قانونی مستمری بگیر به طور مساوی پرداخت می گردد.
مستمری مدت معین :
در این نوع مستمری بیمه گر متعهد می شود از تاریخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیکه مستمری بگیر در قید حیات باشد و حداکثر تا پایان مدت مشخص شده مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.
مستمری مادام العمر :
در این نوع مستمری بیمه گر متعهد می شود از تاریخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیکه مستمری بگیر در قید حیات باشد، مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.