درباره بيمه عمر زماني
در اين نوع بيمه نامه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت کند و حق بيمه ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد،سرمايه مندرج در بيمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.ولي اگر بيمه شده در پايان مدت در قيد حيات باشد،بيمه گر تعهدي نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست.امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن است.