بيمه عمر و پس انداز
در اين بيمه، چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد، در صورتيکه بهاي تجاري بيمه ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه نامه به اضافه سرمايه اي که ممکن است تا تاريخ فوت از محل مشارکت در منافع تامين شده باشد، به ذينفع بيمه نامه پرداخت خواهد شده. چنانچه اين بيمه نامه تا پايان مدت ادامه يابد، سرمايه مندرج در بيمه نامه به اضافه سرمايه اضافي که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامين شده باشد به ذينفع پرداخت مي شود.
بازخريد بيمه نامه عمر و پس انداز
بيمه گزار مي‌تواند در هر زماني که بخواهد اقدام به بازخريد بيمه نامه خود نمايد. با اينکار ارزش بازخريد سرمايه وي محاسبه شده و پس از ابطال بيمه نامه، به وي پرداخت مي شود. بازخريد بيمه نامه عمر و پس‌انداز در صورتي براي بيمه گزار با سود همراه است که حداقل بيش از نيمي‌ از اقساط خود را پرداخت کرده باشد.
پوشش هاي بيمه عمر و پس انداز
بيمه عمر و پس انداز داراي پوشش هاي زير مي باشد.
  • پوشش فوت به صورت اجباري
  • پوشش حادثه که ضريبي از پوشش فوت مي باشد.
  • پوشش معافيت از پرداخت