درباره بيمه مهريه
بيمه نامه مهريه تضميني مطمئن براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه و پشتيباني مالي مناسب است كه زوجه مي تواند از مزايای آن برخوردار شود.