درباره بيمه جهيزيه
اين بيمه نامه با هدف تامين سرمايه جهت تهيه جهيزيه فرزندان اثاث خانواده مي باشد. در صورتيكه استفاده کننده بيمه نامه (دختر) در فاصله فوت بيمه شده تا پايان مدت بيمه ازدواج نمايد سرمايه بيمه نامه در زمان ازدواج به وي پرداخت خواهد شد.