سرويس هاي بيمه عمر

برای هر یک از مشتریان بیمه های عمر ارائه شده از سوی شرکت سهامی بیمه ایران (بیمه گزار), سرویس های مرتبط با محصول خریداری شده تهیه شده است. این سرویس ها به منظور سهولت ارتباط میان بیمه گزار و شرکت سهامی بیمه ایران می باشند.

اهم سرویس های مربوط به بیمه های عمر به شرح زیر میباشند.

 

 

 

link