استعلام حق بیمه

به منظور اطلاع از شرایط هر یک از محصولات قابل ارائه بیمه ایران می توان بر اساس شرایط و درخواست مشتریان از وضعیت نهایی بیمه نامه مورد درخواست اطلاع پیدا کرد.

به همین منظور سرویس های ارائه نرخ و شرایط بیمه های عمر در هر یک از محصولات قابل ارائه از سوی بیمه ایران تهیه و راه اندازی شده است.